Menu
TS. Đỗ Quang Trung
Đỗ Quang Trung

Thông tin chung

 • Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa (PRATI)
 • Chức vụ: Phó Viện trưởng
 • Địa chỉ nơi làm việc: 167 - Hoàng Ngân, Trung Hoa, Cau giay Hanoi, Vietnam
 • Bộ môn / Nhóm tại TIAS: Vật liệu nano thấp chiều
 • Thư điện tử: trungdq@phenikaa.com
 • ĐT di động: +849 36 182 996
 • Điện thoại: +842 433 685 253
 • Fax: +842 433 687 095
 • Website cá nhân

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân/ Kỹ sư
  • Thời gian đào tạo: 2004
  • Cơ sở đào tạo: Thai Nguyen University of Education
  • Chuyên ngành: Physic
  • Đồ án/Luận án:
  • Học vị đạt được:
 • Thạc sỹ
  • Thời gian đào tạo: 2008
  • Cơ sở đào tạo: International Training Institute for Materials Science (ITIMS)
  • Chuyên ngành: Materials Science
  • Đồ án/Luận án: Investigation of fabricating light – reflective films based on semiconductor oxide materials
  • Học vị đạt được: Master
 • Tiến sỹ
  • Thời gian đào tạo: 2014
  • Cơ sở đào tạo: Advanced Institute for Science and Technology (AIST)
  • Chuyên ngành: Materials Science
  • Đồ án/Luận án: Synthesis and investigation on ZnS/ZnO phase transition in one-dimensional ZnS nanostructures
  • Học vị đạt được: PhD

Hoạt động nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu chính: LOW-DIMENSIONAL NANOMATERIALS
 • Hướng nghiên cứu cần tìm sinh viên:
 • Các đề tài nghiên cứu:
  1 Synthesis of non-rare-earth phosphors based on ZnO, ZnAl2O4 doped with Cu, Mn for application in white light emitting diode NAFOSTED 2017-2020 PI
 • Các công bố khoa học:
  5 Bài báo ISI
  5.14 One-dimensional protuberant optically active ZnO structure fabricated by oxidizing ZnS nanowires V. Nam Do, N.T. Tuan, D.Q. Trung, N.D.T. Kien, N.D. Chien, P.T. Huy Materials Letters, Vol. 64, pp. 1650 – 1652 (2010) 0167-577X 2010
  5.13 On the origin of green emission in zinc sulfide nanowires prepared by a thermal evaporation method D.Q. Trung, N.T. Tuan, H.V. Chung, P.H. Duong, P.T. Huy Journal of Luminescence 153 (2014), pp. 321–325 0022-2313 2014
  5.12 Green Processing and SynthesisStudy of ATO nanoparticles by the solvothermal method for thermal insulated coated glass: a green energy application Trinh Xuan Anh, Duong Thanh Tung, Do Quy Nhan, Tran Vinh Hoang, Do Quang Trung, Le Dieu Thu, Phan Huy Hoang, Nguyen Duy Cuong Green Processing and Synthesis. Volume 5, Issue 6, Pages 529–535 2191-9550 2016
  5.11 Photoluminescence and Cathodoluminescence Characterization of Ge/GeO2 Nanostructure Synthesized by Thermal Evaporation of Ge Powder V.-H. Pham, D. Q. Trung, N. D. T. Kien, P. D. Tam, and P. T. Huy Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 83, No. 4 1573-8647 2016
  5.10 Structural evolution and optical properties of oxidized ZnS microrods D.Q. Trung, P.T. Thang, N.D. Hung, P.T. Huy Journal of Alloys and Compounds Volume 676, 15 August 2016, Pages 150–155 2016
  5.9 Fabrication of Far Red Emission Phosphors Y3Al5O12:Eu(YAG:Eu) by Co-precipitation Method L.D. THU, D.Q. TRUNG, T.D. LAM, and T.X. ANH Journal of ELECTRONIC MATERIALS, May 2016, Volume 45, Issue 5, pp 2468-2471 0361-5235 2016
  5.8 Probing the origin of green emission in 1D ZnS nanostructures D.Q. Trung, N. Tu, N.D. Hung, P.T. Huy Journal of Luminescence Volume 169, Part A, January 2016, Pages 165–172 2016
  5.7 Effects of carbon on optical properties of ZnO powder Nguyen Tu, K.T. Nguyen, D.Q. Trung, N.T. Tuan, V. Nam Do, P.T. Huy Journal of Luminescence Volume 174, June 2016, Pages 6–10. 2016
  5.6 Effect of substrate temperature on structural and optical properties of ZnO nanostructures grown by thermal evaporation method Nguyen Tu, Do Quang Trung, N.D.T. Kien, P.T. Huy, D.H. Nguyen Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 85, January 2017, Pages 174-179 2017
  5.5 Excitation energy dependence of the life time of orange emission from Mn-doped ZnS nanocrystals N.T.Tuan, D.Q.Trung, N.V.Quang, N.D.Hung, N.T.Khoi, P.T.Huy, Philippe F.Smete, Katrien W.Meerte, Dirk Poelman Journal of Luminescence, Volume 199, July 2018, Pages 39-44 2018
  5.4 A versatile approach to synthesise optically active hierarchical ZnS/ZnO heterostructures Do Quang Trung, Nguyen Tu, Pham Toan Thang, Pham Thanh Huy Int. J. Nanotechnol., Vol. 15, Nos. 1/2/3, 2018 2018
  5.3 Surface oxygen vacancies of ZnO: A facile fabrication method and their contribution to the photoluminescence N. Tu, H. Van Bui, D.Q. Trung, Anh-Tuan Duong, D.M. Thuy, D.H. Nguyen, K.T. Nguyen, P.T. Huy Journal of Alloys and Compounds, Volume 791, 30 June 2019, Pages 722-729 0925-8388 2019
  5.2 High thermoelectric power factor in SnSe2 thin film grown on Al2O3 substrate A. T. Duong, D. L. Nguyen, M. N. Nguyen, T.M. H. Nguyen, A. D. Nguyen, A. T. Pham, F. Ullah, Z. Tahir, Y.S. Kim, D.Q. Trung, T. Nguyen, H. V. Bui, R. Das, P. T. Huy and S. Cho Materials Research Express 6 (2019) 066420 2019
  5.1 Deep Red Emitting MgAl2O4:Cr3+ Phosphor for Solid State Lighting N. T. K. Chi, N. V. Quang, N. T. Tuan, N. D. T. Kien, D. Q. Trung, P. T. Huy, Phuong Dinh Tam, D. H. Nguyen Journal of Electronic Materials 1543-186X 2019
  4 Bài báo quốc tế khác
  3 Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế
  2 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia
  1 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học, ...)
 • Các công bố đã gửi đăng:

Công tác đào tạo

 • Các môn học tham gia giảng dạy:
 • Các sinh viên đã hướng dẫn thành công:
 • Các sinh viên đang hướng dẫn: