Menu
GS. TSKH. Trần Vĩnh Diệu
Trần Vĩnh Diệu

Thông tin chung

 • Nơi làm việc:
 • Chức vụ:
 • Địa chỉ nơi làm việc:
 • Bộ môn / Nhóm tại TIAS:
 • Thư điện tử: dieutv@phenikaa.com
 • ĐT di động:
 • Điện thoại:
 • Fax:
 • Website cá nhân

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân/ Kỹ sư
  • Thời gian đào tạo:
  • Cơ sở đào tạo:
  • Chuyên ngành:
  • Đồ án/Luận án:
  • Học vị đạt được:
 • Thạc sỹ
  • Thời gian đào tạo:
  • Cơ sở đào tạo:
  • Chuyên ngành:
  • Đồ án/Luận án:
  • Học vị đạt được:
 • Tiến sỹ
  • Thời gian đào tạo:
  • Cơ sở đào tạo:
  • Chuyên ngành:
  • Đồ án/Luận án:
  • Học vị đạt được:

Hoạt động nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu chính:
 • Hướng nghiên cứu cần tìm sinh viên:
 • Các đề tài nghiên cứu:
 • Các công bố khoa học:
 • Các công bố đã gửi đăng:

Công tác đào tạo

 • Các môn học tham gia giảng dạy:
 • Các sinh viên đã hướng dẫn thành công:
 • Các sinh viên đang hướng dẫn: