Menu
Seminar

GS. Hari Srikanth (2019 IEEE Magnetics Distinguished Lecturer) sẽ có buổi giảng bài tại trường ĐH Phenikaa

Tổ chức IEEE magnetics society hàng năm lựa chọn khoảng 2 đến 3 làm IEEE Magnetics Distinguished Lecturer trong tổng số hàng nghìn các nhà vật lý - là chuyên gia trong lĩnh vực từ học của thế giới. Người được lựa chọn sẽ được tổ chức này tài trợ đi các nước trên thế giới giảng bài về từ học trong lịch vực mà người đó là chuyên gia. Rất vinh dự năm nay GS. Hari Srikanth thuộc University of South Florida, USA đã được lựa chọn và rất vui mùng là GS. Hari đã nhận lời đến thăm và trình bày bài giảng tại đại học Phenikaa.