Menu

Liên hệ

  • Đơn vị: Viện Nghiên Cứu & Công nghệ Phenikaa (PRATI).
  • Address: 167 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
  • Email: office@prati.com.vn.
  • Điện thoại: +84 2 433 685 253.
  • Fax: +84 2 433 687 095.
  • Hot-line: +84 90 603 0096.
  • Gửi thông tin đến chúng tôi: